1. Tillämpning

Allmänna villkor nedan gäller för alla tjänster som LingoNorden AB erbjuder kunden om inte annat skriftligen avtalats. Kunden anses  villkoren när den har accepterat offerten eller fått beställningsbekräftelsen innehållande hänvisning till villkoren.


2. Tjänster

2.1 Avtal

Avtal för uppdrag ingås genom att kunden skriftligen accepterar offert eller gör en skriftlig beställning. I offerten eller i den skriftliga beställningsbekräftelsen framgår pris, leveranstid, leveransformat samt beskrivning av det underlag som behövs för uppdragets genomförande. Muntliga offerter är endast vägledande och är inte bindande.

2.2 Förutsättning

Kunden tillhandahåller LingoNorden AB utan kostnad de underlag som behövs för att genomföra uppdraget. Underlaget består av det källmaterial som är föremål för översättning och kan också bestå av referensmaterial, ordlistor, översättningsminnen och programvaror. Kunden tar ansvar för innehållet i underlaget och att nödvändiga licensavtal finns.

Tillhandahåller inte kunden underlaget i tid eller omfattning enligt överenskommelse

-ska LingoNorden informera kunden därom

-kan leveranstiden förlängas eller expresstaxa uttas

-kan ekonomisk kompensation från kunden komma i fråga p.g.a. förseningen

-har LingoNorden rätt att avbryta uppdraget om förseningen är väsentlig och även erhålla kompensation för utfört arbete eller kostnader för bokade resurser.

2.3. Pris

Mervärdesskatter är inte inkluderade i priserna. Betalningstid är 20 dagar om inget annat avtalats. Förskottsfakturering eller delfakturering kan ske om särskilt avtalats.

2.3. Leverans.

Leveranstidpunkt avtalas för varje uppdrag. Upptäcker LingoNorden AB att tjänsten inte kan levereras i tid ska kunden omedelbart underrättas.

2.4. Fel och brister i leveransen

Kund ansvarar för granskning av det levererade materialet. Kund ska meddela om fel eller brister i tjänst utan dröjsmål men allra senast inom 4 veckor från leverans. Korrigering av fel eller brister efter 4 veckor sker mot debitering. LingoNorden AB ska rätta felen utan kostnad snarast möjligt, om inte fel och brist i tjänsten beror på bristande underlag eller andra omständigheter hos kunden och om inte felet är av ringa betydelse.

2.5. Kund avbryter

Avbryter kunden ett arbete i förtid ska kunden ersätta LingoNorden för utfört arbete och för kostnader för bokade resurser.


3. Sekretess

Konfidentiella dokument, elektroniska eller papper, som LingoNorden får tillgång till under uppdraget behandlas som konfidentiell information och får endast lämnas ut till anställda på LingoNorden samt av LingoNorden anlitade konsulter vilka alla har undertecknat sekretessförbindelser.


4. Ansvarsbegränsning

Kund eller tredje part har inte rätt till ersättning för produktionsbortfall, utebliven vinst eller indirekt skada eller dylikt p.g.a. försening eller fel i leveransen. Maximalt belopp LingoNorden är ansvarig för är uppdragets ordervärde.

En översättning är mer eller mindre en ordagrann överföring av skriftligt material från ett språk till ett annat. Översättning är således inte jämförbar med copywriting eller lokal anpassning av material.

En översättning speglar den språkliga och typografiska kvaliteten av originaltexten. LingoNorden är inte ansvarig för att göra förbättringar i översättningen.

Ifall bransch- eller företagsspecifik terminologi krävs för en riktig översättning kan inte antas att LingoNorden äger sådan kunskap. Kunden är i sådana fall skyldig att förse LingoNorden med ordlistor eller annat stöd för översättning.


5. Force majeure

LingoNorden AB är inte ansvarig för förlust om leverans fördröjs av en oförutsedd omständighet som ligger utom LingoNordens kontroll, som t.ex. sjukdom, eldsvåda, naturkatastrof, strejk, krig, uppror, myndighetsåtgärd, fel i energiförsörjning eller teleförbindelser. LingoNorden ska utan dröjsmål meddela kund när oförutsedd omständighet föreligger och både kund och LingoNorden kan avbryta uppdraget.


6. Tvist

Dessa allmänna villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk rätt. Eventuella tvister rörande avtal eller uppdrag mellan kunden och LingoNorden ska avgöras av svensk domstol.